top of page

Szanowni Państwo

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),niniejszym informujemy, że możemy  przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

§1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI
Administratorem danych osobowych Gości obiektu Pastelowe Domki jest Pastelowe Domki Marcin Guzowicz  al. Jana Pawła II 23 NIP 4990072382

§ 2. SPECJALISTA OCHRONY DANYCH
Specjalista Ochrony Danych jest dostępny pod adresem e-mail pastelowedomki@gmail.com


§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Celem, dla których Administrator przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług.

 1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora, w związku z poniesioną przez Administratora szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do  Administratora.

 2. Dane osobowe Gości są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Administratorem umowy o świadczenie usług lub dokonanej rezerwacji. Ponadto, dane osobowe Gości mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany na terenie Pastelowych Domków. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gości oraz innych osób przebywających na terenie.

 3. Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gości fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Administratorem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi , jak równieżbędą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych, księgowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.

 5. W przypadku zarezerwowania nocleguza pośrednictwemportalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Administratora przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu. O dokładnym źródle, z którego zostały pozyskane dane osobowe Gościa można uzyskać informacje pod adresem pastelowedomki@gmail.com.

 6. W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Administrator przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Jednocześnie przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom.

§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Administratora jest umowa o świadczenie usług.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Administrator informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administratora.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości jest usprawiedliwiony cel Administratora.

§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

 2. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

 3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

 4. Urząd Miasta Darłowo

 5. Urząd Skarbowy Koszalin

§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:

 1. Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administrator lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.

 2. Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

 3. Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. 

§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Administratora. Ponadto, Administrator udostępnia adres pastelowedomki@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.


§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.


§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr dowodu osobistego ,adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie Pastelowych Domków jest wymogiem zawarcia umowy o usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy o usługi.


§10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

§11. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości PASTELOWE DOMKI dostępna jest również na www.pastelowedomki.pl

bottom of page